Ansök här

Information om ansökan om behörighet

Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att svenskar med barn i skolåldern ska kunna rekryteras för arbetsuppgifter i andra länder. För att familjen ska kunna ha kontakt med och möjlighet att återvända till Sverige efter tjänstgöringen finns i vissa länder tillgång till en undervisning som motsvarar den svenska skolans. Den svenska utlandsundervisningen regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Statsbidraget följer inte eleven, mottagaren är den svenska utlandsskolan som fritt får använda statsbidraget i verksamheten. Vid beräkning av elevavgifterna ska dock hänsyn tas till det statsbidrag som lämnas.

Arbete utomlands i svenskt samhällsintresse
Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individnivå eller enskild företagsnivå, utan för Sverige i allmänhet. Det kan vara traditionella samhällsintressen såsom allmän säkerhet, försvar och militära frågor, internationella förbindelser, EU:s eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik. Dessa traditionella intressen bevakas av UD, försvarsdepartement, EUpersonal, riksbankens personal, svensk polis eller människor som arbetar med internationell krishantering. Det ligger även i svenskt intresse att ha personal som arbetar inom biståndsorganisationer. Likaså har, genom förarbetena till förordningen, de religiösa samfund som är ute i världen fallit in under det svenska allmänna intresset. Svenskar kan arbeta vid svenska företags utländska dotterbolag eller i tidsbegränsad anställning hos utländskt företag. En kategori av svenska experter kan vara sådana som utför service på produkter som Sverige sålt utomlands, t.ex. tekniker som kan medfölja viss tid för tjänstgöring i annat land. Det föreligger även ett allmänt svenskt intresse av forskning, t.ex. kan EU ingå avtal med ett svenskt universitet att det ska förse EU med forskare.

Utlandssvensk elev
För att kunna ansöka om behörighet för en elev vid en svensk utlandsskola ska eleven vara en utlandssvensk elev. Detta regleras i 3 § i Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. En utlandssvensk elev har en vårdnadshavare som stadigvarande vistas utomlands och en av vårdnadshavarna är svensk medborgare. För att eleven ska kunna utgöra grund för statsbidrag måste dessutom en vårdnadshavare vistas utomlands på grund av viss verksamhet. Elev i svensk utlandsskola är behörig om något av nedan angivna villkor uppfylls.

Att tänka på
– Utomlandsvistelsen måste vara minst 6 månader eller en hel termin om vårdnadshavaren
är utomlands på grund av studier.
– Ange korrekt organisationsnummer för företaget
– Vårdnadshavaren kan inte skriva under arbetsgivarintyget
– Var uppmärksam på om anställningen är tidsbegränsad eller en tillsvidareanställning
– Bifoga ytterligare intyg vid behov. Beslut fattas på befintligt underlag.

1 Definition av utlandssvensk elev återfinns i 1 kap. 17 § skollagen (1985:1100).

Välj rätt bilaga A-J

Bilaga A
Vårdnadshavaren är anställd inom svensk myndighet eller svensk organisation
Exempel: UD, SIDA, ambassader, Försvarsmakten eller organisationer såsom svensk församling, svensk missionsorganisation eller svensk biståndsorganisation.

Bilaga B
Vårdnadshavaren är anställd inom internationell organisation
Exempel: FN, FN:s fackorgan och till dessa knutna organisationer av ideell och facklig natur; mellan statliga organ t.ex. OECD, CERN och ILO.

Bilaga C
Vårdnadshavaren är anställd i ett svenskt företag
Det svenska företaget ska vara en svensk juridisk person. Exempel på juridiska personer är företag, aktiebolag, handelsbolag, föreningar, stiftelser. En enskild firma är ingen egen juridisk person.

Bilaga D
Vårdnadshavaren är anställd inom utländskt företag över vilken svensk juridisk person har bestämmande inflytande
Med bestämmande inflytande avses att den svenska juridiska personen utövar ett beslutande inflytande över den utländska juridiska personen. Ett bestämmande inflytande kan uppstå genom t.ex. att ett aktiebolag har mer än hälften av rösterna i den utländska juridiska personen eller om ett aktiebolag äger aktier eller andelar i utländsk person och till följd av föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska personen.

Bilaga E
Vårdnadshavaren har tillfällig anställning vid utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige
Företaget ska ha aktiv verksamhet i Sverige.

Bilaga F
Vårdnadshavaren har en tidsbegränsad anställning vid en utländsk juridisk person
Anställningen ska vara tidsbegränsad, det vill säga ha start och slutdatum. Till denna kategori räknas barn till personal vid den svenska utlandsskolan.

Bilaga G
Vårdnadshavaren bedriver studier eller forskning för vilka det lämnas studiemedel, stipendier eller lön
CSN-intyg eller/och kopia av beslut om stipendium samt intyg från institution där forskning ska bedrivas ska bifogas ansökan. Studier eller forskning för vilka rätt till statsbidrag utgår ska bedrivas i värdlandet. Distansundervisning från Sverige ger inte rätt till statsbidrag.

Bilaga H
Vårdnadshavaren bedriver kulturarbete som är i svenskt samhällsintresse
En kulturarbetare utför verksamhet som är i svenskt intresse genom att ge Sverige gott renommé. Det krävs att kulturarbetaren kan försörja sig på kulturarbetet. Exempel på etablerade organisationer som ägnar sig åt detta är bland annat Svenska institutet vars verksamhet syftar till att ge en bra bild av Sverige utomlands. Till ansökan ska bifogas ett intyg från uppdragsgivaren om vad det är för typ av konstnärlig verksamhet som ska bedrivas och varför den ska bedrivas i utlandet.

Bilaga I
Vårdnadshavarens arbete i utlandet bedöms som väsentligt för svenskt samhällsintresse
Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individnivå eller enskild företagsnivå, utan för Sverige i allmänhet. Till ansökan ska bifogas intyg där det framgår varför verksamheten är väsentlig för det svenska samhället.

Bilaga I
Det finns synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden
Det ska finnas synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden som utgår från elevens behov. Begreppet synnerliga skäl innebär att paragrafen tillämpas restriktivt och endast i undantagsfall. Till ansökan ska bifogas särskilt intyg som styrker de angivna skälen.