Föräldramedgivande - resa med barn

För att kunna beställa ett föräldramedgivande behöver du fylla i samtliga uppgifter i beställningsformuläret.

Flera länder i världen kräver att om barn reser ensamma, med vuxna som inte är deras vårdnadshavare, med bara en förälder att man har med sig ytterligare en handling som ger dem rätt att resa och som undertecknats av föräldrarna, den andra föräldern eller vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Andra länder kan vid tvivel eller osäkerhet kräva detta.

Ett föräldramedgivande kan man uppvisa vid inresa till ett annat land vid passkontrollen. Med ett föräldramedgivande intyg kan föräldrar gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter vid resa.

Många länder i världen samarbetar för att förhindra trafficking och du behöver vid en sådan fråga kunna bevisa att barnen är dina samt att du har tillstånd av den andre föräldern eller föräldrarna att föra dem ur landet. Det kan även uppstå problem om du reser utomlands med ett barn du inte delar efternamn med.

Om du har ensam vårdnad, gemensam vårdnad eller är skild kan du uppvisa ett intyg om föräldramedgivande när man reser med barn, när ditt barn reser med med en förälder eller annan person än föräldrar och med ett barn som man inte delar efternamn med.

Föräldramedgivandet är ett samtycke till resa för ett barn om denne ska:
- resa ensam
- resa med en förälder
- resa med annan person

Föräldramedgivandet ges ut av Svenska Utrikesassistansen med samtycke av:
- en förälder, om denne har ensam vårdnad av barnet
- båda föräldrarna

Föräldramedgivandet gäller för barn under 18 år.

Frågor som rör vårdnad av barn regleras i Föräldrabalken (FB) 6 kap, se här.

Som utgångspunkt innebär gemensam vårdnad enligt denna lag att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter (FB 6:13). Detta innebär således att ena föräldern som utgångspunkt inte kan resa utomlands med barnet utan den andre förälderns medgivande.

Föräldramedgivandets äkthet och uppgifterna som ni lämnar bekräftas av Utrikesassistansen när tullpersonal eller annan myndighet begär detta.

Varje handling / blankett om föräldramedgivande är ett viktigt dokument som styrker att föräldern / föräldrarna har gett sin tillåtelse att sitt barn har rätt att resa.

Polisens arbete

Det ingår i polisens arbete att skydda barn genom att förebygga och förhindra brottslig verksamhet, till exempel människohandel eller egenmäktighet med barn. I praktiken innebär det att det i samband med kontroller kan komma att ställas extra frågor eller vidtas andra åtgärder som till exempel sökningar i datasystem för att säkerställa att allt är i sin ordning, både när barn reser ensamma och i sällskap med vuxna.

Vårdnadshavare kan styrka rätt till inresa eller utresa med barn. Detta kan till exempel göras genom uppvisande av skriftligt föräldramedgivande.

Exempel på regler

Viktig information för ensamresande barn, barn som reser med vuxna som inte är deras vårdnadshavare eller med bara en förälder.

Exempel på regler som är vanligt förekommande hos olika flygbolag och vid in- och utresa i olika länder.

Barn mellan 0-6 år
Barn under 6 år får generellt inte resa utan sällskap av en vuxen medresenär. Bokar man en utlandsresa för ett barn som är under 6 år och som ska resa självt är det väldigt viktigt att man kontaktar flygbolaget innan barnet ska resa för att se om möjligheten finns för att barnet ska kunna få resa självt. Intyg så som fullmakt, medgivande och föräldramedgivande krävs från vårdnadshavare.

Barn mellan 6-11 år
Barn som är mellan 6 och 11 år gamla får resa ensamma men det krävs ett intyg av vårdnadshavare. Ska barnet resa med en annan person än vårdnadshavare eller med bara en förälder kan ett intyg från föräldrar krävas beroende på vart man reser. Ett intyg av föräldrar kan även krävas för att förhindra att barn lämnar eller reser in i ett land utan tillstånd av vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna. Ett krav på intyg av föräldrar kan exempelvis krävas genom en slumpmässig kontroll som ett annat lands tullpersonal har som uppgift att kontrollera.

Ungdom mellan 12-17 år
Ungdomar som är mellan 12 och 17 år gamla får resa ensamma men det krävs ett intyg av vårdnadshavare. Ska ungdomen resa med en annan person än vårdnadshavare eller med bara en förälder kan ett intyg från föräldrar krävas beroende på vart man reser. Ett intyg av föräldrar kan även krävas för att förhindra att barn lämnar eller reser in i ett land utan tillstånd av vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna. Ett krav på intyg av föräldrar kan exempelvis krävas genom en slumpmässig kontroll som ett annat lands tullpersonal har som uppgift att kontrollera.

Fyll i föräldramedgivandet

Ta del av viktig information för ensamresande barn, barn som reser med vuxna som inte är deras vårdnadshavare eller med bara en förälder.

Föräldramedgivandet är ett intyg som visar att båda föräldrarna har gett sitt medgivande till att barnet får resa utomlands med X angiven person och / eller ensam. Det är föräldrarnas bestämmande rätt till vem man ger denna tillåtelse till.

Om barnet har en vårdnadshavare och inte två, kan vårdnadshavaren ge sitt medgivande ensamt till att barnet får resa utomlands med X angiven person och / eller ensamt.

Tillåtelsen kan bland annat ges till den ene föräldern, annan familjemedlem, vän, kusin, lärare, m.m. Eller för att resa ensam.

För att föräldramedgivandet skall kunna skickas till er måste ni fylla i samtliga uppgifter.

Formuläret är utformat på svenska men föräldramedgivandet ges ut på engelska för att samtliga flygbolag, tullar och länder i världen skall kunna avläsa föräldramedgivandet. Efter att ni har fyllt i formuläret och betalat tar det upp till fyra arbetsdagar innan Utrikesassistansen har gjort i ordning handlingarna för utskick via e-post. När ni har fått handlingarna / blanketterna behöver föräldern / föräldrarna fylla i sina namnteckningar. Två personer måste bevittna föräldern / föräldrarnas namnteckningar. Vittnen behöver endast fylla i sitt namn och en namnteckning. Det är inget krav på att vittnen måste vara svenska medborgare.

Vem som helst som är över 18 år gammal får bevittna föräldrarnas namnteckningar enligt lag (1946:805).

Föräldramedgivandet gäller per ett barn och per resa och utfärdas för ensamresande barn, barn som reser med vuxna som inte är deras vårdnadshavare eller med bara en förälder.

Barn under 12 år som ska resa ensamma:
I princip samtliga flygbolag kräver att intyg fylls i separat på avreseflygplatsen. Vårdnadshavare ska då vid incheckningen skriftligen presentera namn, adress och telefonnummer på den person som skall möta upp barnet på destinationen. Den mötande personen måste kunna identifiera sig med giltigt körkort pass/legitimation. Målsman måste stanna kvar tills planet har lyft. Kostnader för detta kan förekomma. Det ligger på vårdnadshavarens ansvar att kontrollera detta.

Eftersom varje lands regler kan ändras utan förvarning kan du kontrollera med myndigheterna direkt eller med ländernas ambassad eller konsulat. Om du vill vara helt säker vid resan är det alltid bra att beställa ett föräldramedgivande för att exkludera så många risker som möjligt.

Vid inresa eller utresa i andra länder har myndighetspersonal i det landet rätt att med stöd av landets lagar i fråga sätta när barn reser utomlands utan båda vårdnadshavarna, detta för att förhindra lagöverträdelser och för barnets eget bästa, detta görs oftast genom att kontakta vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.

Ett föräldramedgivande är ett dokument som styrker att barnet har rätt att resa på så sätt som anges i resedokumenten och det är ett effektivt sätt att smidigt kunna passera olika länders gränser ut i fall att tvivel och frågeställningar uppkommer gällande barnets resa.

Föräldramedgivande akut

Om du är i akut behov av ett föräldramedgivande kan Utrikesassistansen göra i ordning handlingar oftast samma dag som din ansökan. Kontakta oss via e-post och skriv att du behöver ett föräldramedgivande omgående.

E-postadress: kontakt@utrikesassistansen.se