Legalisera handlingar

Legalisera svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet. En legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. En legalisering kan göras på svenska, engelska, franska och spanska.

Vad är en legalisering?

En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger alltså ingenting om innehållet i handlingen. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den vanligen också bestyrkas av den utländska ambassad i Stockholm, som företräder det land där handlingen ska användas.

UD utfärdar inte apostille utan hänvisar till Notarius Publicus. Utrikeskansliet utfärdar inte heller apostille.

Hur gör jag och vad kostar det?

Varje legalisering, det vill säga varje namnteckning jämte sigill/stämpel på en handling som ska intygas, kostar 380 kronor. Handlingen lämnas in till Utrikeskansliets dokumenthantering.

Handlingen kan sändas till Utrikeskansliet med post, adressera till:
Utrikeskansliets dokumenthantering

Kom ihåg att ange ditt namn, din adress, din e-postadress och eventuellt mobilnummer samt ange på vilket språk legaliseringen ska göras på. En legalisering kan göras på svenska, engelska, franska eller spanska.

Samtidigt som du har skickat dina handlingar till oss måste du betala innan intyg av handlingarna sker. Du betalar till vårt konto för klientmedel.

Dina handlingar returneras sedan till den adress du uppger.

Vilka handlingar kan legaliseras?

Varje handling som ska legaliseras måste vara försedd med en stämpel, tjänstemannens namnunderskrift i original samt ett namnförtydligande.

- allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet
- registerutdrag och andra polisiära handlingar
- handlingar från Riks- och landsarkivet
- vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare
- betyg/intyg från universitet och högskolor
- svenska handlingar undertecknade av Notarius Publicus
- svenska handlingar undertecknade av svenska handelskammare
- dokument som inte är utfärdade i Sverige och som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige
- handlingar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
- namnunderskrift från läkare, legitimerad apotekare, legitimerad veterinär, barnmorska och andra av Socialstyrelsen eller Jordbruksverket legitimerade yrken
- översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet. En förteckning över auktoriserade translatorer finns på Kammarkollegiets webbplats.

Hur lång tid tar det?

Handlingar som sänds med post tar cirka 10 dagar. Legaliserade handlingar som inte hämtas ut inom sex månader makuleras/förstörs.

Vilka dokument måste Notarius Publicus först bestyrka innan de kan legaliseras?

- kopia, som saknar namnunderskrift i original
- handling utfärdad av privatperson
- faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även bestyrkas av handelskammaren)
- fullmakter
- handlingar från banker, advokater, privata företag
- handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
- vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
- betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
- handling som är översatt av en av Kammarkollegiet icke auktoriserad translator, se Kammarkollegiets webbplats.

Kan UK avgöra om min handling behöver legaliseras?

Nej, Utrikeskansliet kan inte avgöra om handlingen behöver legaliseras. Det kan bara den utländska myndigheten svara på.

Min handling måste översättas innan den legaliseras. Kan UK göra det?

Nej, Utrikeskansliet översätter inga handlingar.

Vem utfärdar apostille?

I Sverige har från och med 1 januari 2005 enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille. När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande/legalisering krävs. En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på Haag-konferensens webbplats.

Haag-konferensens webbplats.

Hur betalar jag från utlandet?

För betalning från utlandet kontakta oss via e-post: kontakt@utrikeskansliet.se

Vad gör Utrikeskansliet?

Utrikeskansliet legaliserar inga dokument utan detta gör UD Legaliseringar.

Utrikeskansliet hanterar endast dokumenten som ombud för klienter som vill legalisera dokument och erbjuder den assistans som krävs för att det ska vara så enkelt som möjligt att få en legalisering, vilket är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta. För detta tar Utrikeskansliet en förmedlingsavgift som ombud om 200 SEK.

Klienter som vill har möjligheten att vid ett personligt besök lämna in handlingar direkt hos UD Legaliseringar. Besöksadress: Malmtorgsgatan 3 A, Stockholm.